MENY

Foto: SV Sosialistisk Venstreparti

UiS befester petroleumssamarbeidet med Technion

Et forslag fremmet av Eirik Faret Sakariassen, styremedlem ved Universitetet i Stavanger, om å avbryte samarbeidet med Technion ble forrige uke nedstemt i Universitetsstyret.

– Jeg er skuffet over at resten av styret ikke ville avslutte avtalen. Det er synd om UiS skal legitimere Technions arbeid gjennom et samarbeid, sier Eirik Faret Sakariassen.

Eirik Faret Sakariassen la i april 2015 frem et forslag til Universitetsstyret ved UiS om å avslutte samarbeidet med Technion. Dette ble nedstemt 10 mot 1 stemmer. Foto: SV Sosialistisk Venstreparti

Universitetet Technion er etablert i Haifa med campuser flere steder i Israel.

Hva består samarbeidet i?

Avtalen er befestet gjennom en kontrakt som ble underskrevet 20.11.2013 og 01.2014:

Memorandum of Understanding
For Academic Collaborations
Beetween Technion,
Haifa, Israel

And

University of Stavanger
Department of Petroleum Engineering / Faculty of Science and Technology
Stavanger, Norway

En skjermdump av avtalen mellom UiS og Technion.

Avtalen understreker at universitetene skal utveksle erfaringer og forskning innen petroleumsteknologi. Universitetene skal på kort og lang sikt ha en PhD-utveksling for å øke kompetansen innen petroleumsteknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt elektroteknikk. Les hele avtalen fra side 5.

Godt igang med samarbeidet
Avisa Dagen skriver 3.februar 2014 om samarbeidet og har intervjuet Hans Borge, pro­fes­sor ved In­sti­tutt for pe­tro­le­ums­tek­no­lo­gi ved Universitetet i Stav­an­ger. Han forteller om hvordan institusjonene allerede er godt igang med å samarbeide om å bygge opp kompetanse på olje- og gassindustri:

– En gjeste­fore­le­ser fra Stav­an­ger har al­le­re­de vært i sving ved Is­rael In­sti­tute of Tech­no­lo­gy i Haifa, og nå står num­mer to klar til å reise. Han fortalte også på det tidspunktet at også er et konkret phd.-prosjekt i gang, og det er tatt initiativ til et annet.

Når av­ta­len er i boks vil is­ra­els­ke stu­den­ter få opp­læ­ring ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger, et stu­di­um som kan føre fram til dok­tor­gra­den. Til dette får is­ra­els­ke stu­den­ter et sti­pend på 75.000 dol­lar eller 450.000 kro­ner, mel­der nett­ste­det Glo­bes.

– Jeg håper det vil komme folk fra Tech­nion som tar dok­tor­grad innen pe­tro­le­ums­fag hos oss, og som drar til­ba­ke til Is­rael for å ut­vik­le egne pro­gram på dette fel­tet, sier Borge.

– I til­legg liker de den nors­ke mo­del­len som gir pe­tro­le­ums­eks­per­ter lov å være med å gi råd og inn­spill i pe­tro­le­ums­for­valt­nin­gen. Våre eks­per­ter er med og leg­ger grunn­la­get for be­slut­nin­ger i for­valt­nin­gen av gass­res­sur­se­ne, og det øns­ker Is­rael å ko­piere, sier Borge.

Avtalen og samarbeidet kritiseres

Jonas Iversen, nestleder i Palestinakomiteen i Norge og nestleder i AKULBI (Akademisk og kulturell boikott av Israel) tok i Aftenbladet til orde for å avslutte UiS sitt samarbeid med Technion og Universitetet i Haifa i november 2014. Han skriver blant annet:

Technion har et tett samarbeid med, og mottar pengestøtte fra, Elbit Systems, en bedrift som leverer så mange varer og tjenester til Israels ulovlige okkupasjonspolitikk at selv Oljefondet har måttet boikotte det. 

Forskere ved Technion utvikler metoder for å oppdage underjordiske tunneler, metoder som er spesifikt ment å bistå bombeangrep på Gaza. Technion er også partner i “Atidim” -programmet, et program som rekrutterer akademikere til hæren, blant annet ved at hæren bistår med betydelig pengestøtte til studentene. Programmet gjelder kun for israelske jøder og diskriminerer ikke-jødiske palestinere som utgjør en femtedel av Israels borgere.

Universitetet i Haifa er blant annet vert for “Havatzalot” -programmet som innebærer at universitetet trener soldater og har en militærbase stasjonert på campus. Videre har Universitetet i Haifa blant annet arrangert en konferanse hvor fokus var å finne en løsning på det såkalte “demografiske problem”, som er en annen måte å si at det bor for mange ikke-jøder (eller palestinere) i Israel.

Jonas Iversen, nestleder i Palestinakomiteen kritiserer samarbeidet mellom UiS og Tecnion. Foto: Privat

Marit Boyesen, rektor ved UiS forsvarer samarbeidet i Aftenbladet 21.11.2014 og påpeker at UiS ikke driver med akademisk boikott, og argumenterer for fri kunnskapsutveksling og de israelske universitetenes tyngde.

Innlegget fra Boyesen ble 29.01.2015 besvart av representanter fra blant andre LO Stat i Rogaland og LO Stavanger, Rødt, Rogaland Transportarbeiderforening, Miljøpartiet de Grønne og SV som understreket at UiS gjennom sitt samarbeid støttet den israelske okkupasjonen.

 

Forslaget

I april 2015 foreslo styremedlem Eirik Faret Sakariassen ved UiS at universitetet avslutter sitt samarbeid med Technion. Han skriver godt på sin blogg og i sitt forslag om hvorfor UiS bør bryte samarbeidet:

Det vil være uryddig dersom UiS som en statlig institusjon skulle praktisere en offensiv tilnærming til dette, samtidig som den norske regjering ber om tilbakeholdenhet.

Det er uhørt at UiS skal samarbeide med en institusjon som direkte bistår i å utvikle teknologi som bidrar til menneskelig lidelse. Det er grunn til å stille spørsmål ved om UiS på noe vis deltar i dette arbeidet selv.

Som en statlig institusjon påligger det UiS et særskilt ansvar for å ikke på noe måte bidra i et samarbeid hvor det er så mange ankepunkter. Her er det fremhevet tre grunner til at samarbeidet bør opphøre. Det finnes flere og disse er godt belyst gjennom ulike innlegg i media det siste året.

Derfor foreslår jeg at styret ved UiS avslutter samarbeidet før tiden. Avtalen varer i utgangspunktet til i 2019, dersom ikke UiS bestemmer seg for noe annet. Da går det 180 dager fra avslutnings-varsel er levert Technion.

 

«UiS driver ikke med oljeleting»

I dekanens innstilling til Universitetstyret framholder Det teknisk-naturvitskaplege fakultet at «UiS ikke er et selskap som driver med oljeleting, og at det derfor er vanskelig å se at oppfordringen fra norske myndigheter og utenriksministeren er relevant for UiS sitt akademiske samarbeid med Technion. UiS er heller ikke faglig involvert i prosjekter med droneutvikling/-produksjon eller rekruttering til Israels hær.»

Les sakspapirene til møtet her.

 

Begrunner avtalen i høyt akademisk nivå

UiS begrunner inngåelsen avtalen med at fagmiljøene på begge sider har interesse av samarbeid, og ikke minst fordi Technion er et ledende universitet på verdensbasis. Siden starten i 1912 har universitetet blant annet fostret tre nobelprisvinnere. Ifølge UiS er samarbeidet med Technion faglig begrunnet og faglig interessant fordi det gir UiS kobling mot et velrenommert akademisk miljø og mulighet for studentutveksling og ph.d.-kandidater med høy faglig kompetanse.

– Jeg håper studenter og ansatte ved UiS engasjerer seg mot denne avtalen og at debatten kan løftes på ny etter engasjement fra folk på UiS. Jeg har ikke gitt opp saken – selv om den falt denne gang, avslutter Eirik Faret Sakariassen.

Relaterte saker

Ny daglig leder
14.03.2024

Stopp krigen! Stopp blokaden!
01.03.2024

Vi søker daglig leder! 
17.01.2024