MENY

Vedtekter

Vedtekter for Fellesutvalget for Palestina

Sist endret på landsmøte 11. februar 2023

§ 1 Formål: Fellesutvalget for Palestina (FuP) sin hovedoppgave er å initiere og ha en rådgivende rolle i solidaritetsarbeidet blant organisasjoner i Norge som støtter det palestinske folk. FuP skal være en pådriver og støttespiller for medlemsorganisasjonenes solidaritetsarbeid med Palestina.

Fellesutvalget for Palestina støtter palestinernes rett til selvbestemmelse og kamp mot okkupasjon, undertrykking og påtvunget eksil. FuP vil arbeide for at Norge oppfyller sin forpliktelse til å respektere og sikre respekt for folkeretten, og bidra til at palestinerne får oppfylt sine menneskerettigheter.

§ 2 Politisk plattform: Fellesutvalget skal ha en politisk plattform som vedtas av landsmøtet.

§ 3 Medlemskap: Solidaritetsorganisasjoner, fagforeninger, partier og andre organisasjoner som støtter Fellesutvalget for Palestinas målsetninger som er uttrykt i § 1, kan tilslutte seg. Medlemskap må godkjennes av representantskapet eller landsmøtet med to tredjedels flertall. Alle medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å uttale seg før representantskapet eller landsmøtet godkjenner en ny medlemsorganisasjon.

§ 3.1 Medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner i Fellesutvalget for Palestina betaler inn kontingent én gang i året etter innkreving, og etter følgende satser pr. år for organisasjoner med x antall betalende medlemmer:

For paraplyorganisasjoner er satsene å anse som retningsgivende.

§ 3.2 Manglende betaling av medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner som ikke har betalt medlemskontingent etter to påminnelser i løpet av 6 måneder etter at medlemskontingent skal være betalt, blir strøket av medlemslisten etter vedtak i styret.

Hvis organisasjonen har representant i styret eller representantskapet vil denne representanten miste møterett og stemmerett i organet.

§ 4 Fellesutvalget for Palestinas organer: Fellesutvalget for Palestina har følgende organer:

§ 4.1 Landsmøtet: Fellesutvalget for Palestina holder landsmøte annethvert år innen utgangen av februar. Første innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende seks uker før landsmøtet. Innkallingen skal minst inneholde et første forslag til dagsorden, søknader fra eventuelle organisasjoner som søker medlemskap i FuP, FuPs gjeldende vedtekter og FuPs gjeldende politiske plattform.

Andre innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende tre uker før landsmøtet. Innkallingen skal inneholde endelige forslag til dagsorden, beretning, forslag til politisk plattform og handlingsplan, regnskap, forslag til vedtektsendringer samt innkomne forslag. Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet behandler følgende saker:   

På landsmøtet har alle organisasjonene fulle rettigheter etter følgende fordelingsnøkkel:

§ 4.1.1 Ekstraordinært landsmøte: Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom hele styret eller én tredjedel av medlemsorganisasjonene krever det. Krav om ekstraordinært landsmøte må opplyse om hvilke saker som skal behandles. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle disse sakene.

Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal være medlemsorganisasjonene i hende seks uker før det ekstraordinære landsmøtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden, opplysninger om hvilke saker som skal opp til behandling samt nødvendige sakspapirer. Et ekstraordinært landsmøte er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt.

§ 4.2 Representantskapet: Representantskapet er det øverste organet mellom landsmøtene. Representantskapet består av styret og en representant fra hver medlemsorganisasjon, oppnevnt av organisasjonen for landsmøteperioden. Vararepresentanter oppnevnes tilsvarende. Representantskapet møtes minst én gang i året i år med landsmøte, og minst to ganger i året i år uten landsmøte. Første innkalling skal normalt være representantskapets medlemmer i hende tre uker før møtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden og relevante sakspapirer. Representantskapet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt.

Representantskapet behandler følgende saker:

§ 4.3 Styret: Styret er ansvarlig for driften av Fellesutvalget for Palestina, skal representere organisasjonen og følge opp handlingsplanen.

Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil fire styre-medlemmer. Styret er vedtaksdyktig når halvparten av styrets medlemmer er til stede.  Daglig leder kan møte på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styret kan etablere et arbeidsutvalg dersom det vurderes som hensiktsmessig i det daglige arbeidet.

Styret kan oppnevne utvalg etter behov.

§ 4.4 Sekretariatet: Sekretariatet står for den daglige driften av Fellesutvalget. Sekretariatet ledes av daglig leder. I tillegg til daglig leder består sekretariatet av andre tilsatte når FuPs økonomiske situasjon tillater det, og frivillige.

Sekretariatet forbereder saker til styremøtene.

§ 4.5 Daglig leder: Daglig leder er ansvarlig for sekretariatets daglige virksomhet. Daglig leder kan uttale seg på vegne av Fellesutvalget for Palestina.

Daglig leder tilsettes etter utlysning for en periode på fire år. Dette åremålet kan fornyes for fire år av gangen, maksimalt to ganger, med en samlet funksjonstid på maksimalt 12 år.

Styrets leder har personalansvar for daglig leder, mens daglig leder har personalansvar for øvrige ansatte og frivillige.

§ 5 Eksklusjon: Landsmøtet i FuP kan ekskludere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Representantskapet kan suspendere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Suspensjonen er gyldig inntil førstkommende ordinære eller ekstraordinære landsmøte i FuP, da den eventuelt må bekreftes med eksklusjon.

§ 6 Vedtektsendringer: Vedtektsendringer kan gjøres av landsmøtet med to tredjedels flertall. Landsmøtet behandler bare forslag til vedtektsendringer som er FuP i hende fire uker før landsmøtet.

§ 7 Oppløsning: Dersom Fellesutvalget for Palestina legges ned eller oppløses, skal resterende midler og eiendeler overføres til virksomhet som samsvarer med formålet som definert i § 1.