MENY

Vedtekter

Vedtekter for Fellesutvalget for Palestina

Sist endret landsmøtet 10.02.2018

§ 1: Formål: Fellesutvalget for Palestina (FuP) ser det som en hovedoppgave å initiere og ha en rådgivende rolle i solidaritetsarbeid blant organisasjoner i Norge som støtter det palestinske folk. Arbeidet skjer bl.a. gjennom å skape kontakt mellom mennesker og organisasjoner som har et engasjement for Palestina i Norge, spredning av kunnskap og informasjon om palestinernes situasjon, gjennom politisk påvirkningsarbeid mot organisasjoner og myndigheter, politiske markeringer og arrangementer. FuP skal i tillegg være en pådriver og støttespiller for medlemsorganisasjonenes solidaritetsarbeid med Palestina.

Fellesutvalget for Palestina arbeider for solidaritet med det palestinske folket på følgende grunnlag:

§ 2: Politisk plattform: Fellesutvalget skal ha en politisk plattform som vedtas av landsmøtet.

§ 3: Medlemskap: Solidaritetsorganisasjoner, fagforeninger, partier og andre organisasjoner som støtter Fellesutvalget for Palestinas målsetninger som er uttrykt i § 1, kan tilslutte seg. Medlemskap må godkjennes av representantskapet eller landsmøtet med to tredjedels flertall. Alle medlemsorganisasjoner skal få mulighet til å uttale seg før representantskapet eller landsmøtet godkjenner en ny medlemsorganisasjon.

§ 3.1: Observatører: Landsmøtet eller Representantskapet kan innvilge organisasjoner observatørstatus. Dét gir organisasjonen møte- og talerett på landsmøter og representantskapsmøter.

§ 3.2: Individuelt medlemskap: Fellesutvalget for Palestina har individuelt støttemedlemskap. Individuelle medlemmer har møte- og talerett på landsmøter. Kontingenten bestemmes av AU.

§ 3.3: Medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner i Fellesutvalget for Palestina betaler etter innkreving inn kontingent én gang i året, etter følgende satser pr. år for organisasjoner med x antall betalende medlemmer:

For paraplyorganisasjoner er satsene å anse som retningsgivende.

§ 3.4: Manglende betaling av medlemskontingent: Medlemsorganisasjoner som ikke har betalt medlemskontingent etter to påminnelser i løpet av 6 måneder etter at medlemskontingent skal være betalt, blir strøket av medlemslisten etter vedtak i AU.

Hvis organisasjonen har representant i Arbeidsutvalget eller representantskapet vil denne representanten miste møterett og stemmerett i organet.

§ 4: Fellesutvalget for Palestinas organer: Fellesutvalget for Palestina har følgende organer:

§ 4.1: Landsmøtet: Fellesutvalget for Palestina holder landsmøte hvert år innen utgangen av februar. Første innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende seks uker før landsmøtet. Innkallingen skal minst inneholde et første forslag til dagsorden, søknader fra eventuelle organisasjoner som søker medlemskap i FuP, FuPs gjeldende vedtekter og FuPs gjeldende politiske plattform.

Andre innkalling skal være medlemsorganisasjonene i hende tre uker før landsmøtet. Innkallingen skal inneholde endelige forslag til dagsorden, beretning, forslag til politisk plattform og handlingsplan, regnskap, forslag til vedtektsendringer samt innkomne forslag. Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet behandler følgende saker:

På landsmøtet har alle organisasjonene fulle rettigheter etter følgende fordelingsnøkkel:

§ 4.1.1: Ekstraordinært landsmøte: Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom hele AU eller et flertall i representantskapet krever det, eller dersom én tredjedel av medlemsorganisasjonene krever det. Krav om ekstraordinært landsmøte må opplyse om hvilke saker som skal behandles. Et ekstraordinært landsmøte kan bare behandle disse sakene.

Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal være medlemsorganisasjonene i hende én måned før det ekstraordinære landsmøtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden, opplysninger om hvilke saker som skal opp til behandling samt nødvendige sakspapirer. Et ekstraordinært landsmøte er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt.

§ 4.2: Representantskapet: Representantskapet er det øverste organet mellom landsmøtene og rådgivende politisk organ for AU. Representantskapet består av arbeidsutvalget og minst 8 representantskapsmedlemmer. Representanter fra medlemsorganisasjoner har personlig vara. Representantskapet møtes minst en gang i året. Første innkalling skal normalt være representantskapets medlemmer i hende to uker før møtet. Innkallingen skal inneholde forslag til dagsorden og relevante sakspapirer. Representantskapet er vedtaksdyktig når det er lovlig innkalt, og halvparten av representantskapets medlemmer er til stede.

Representantskapet behandler følgende saker:

§ 4.2 Arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget er ansvarlig for driften av Fellesutvalget for Palestina, skal representere organisasjonen og følge opp handlingsplanen.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og inntil fire AU-medlemmer. Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når halvparten av AUs medlemmer er tilstede. Arbeidsutvalgets medlemmer er representanter for medlemsorganisasjonene eller er personlige støttemedlemmer. Redaktøren og sekretariatet kan møte på arbeidsutvalgsmøtene med tale- og forslagsrett. Arbeidsutvalget kan suppleres av representantskapet hvis noen av AUs medlemmer trekker seg.

§ 4.3: Tidsskrift og hjemmeside: FuP har en hjemmeside, www.palestina.no. Redaktøren for hjemmesiden tilsettes av Arbeidsutvalget. Redaktør svarer overfor AU.

§ 5: Eksklusjon: Landsmøtet i FuP kan ekskludere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Representantskapet kan suspendere medlemsorganisasjoner med to tredjedels flertall. Suspensjonen er gyldig inntil førstkommende ordinære eller ekstraordinære landsmøte i FuP, da den eventuelt må bekreftes med eksklusjon.

§ 6: Vedtektsendringer: Vedtektsendringer kan gjøres av landsmøtet med to tredjedels flertall. Landsmøtet behandler bare forslag til vedtektsendringer som er FuP i hende fem uker før landsmøtet.

§ 7: Oppløsning: Dersom Fellesutvalget for Palestina legges ned eller oppløses, skal resterende midler og eiendeler overføres til virksomhet som samsvarer med formålet som definert i § 1.