MENY

Foto: Annikken Nygård

Israelske bosettinger

Bosettinger er forbudt i henhold til:

FN-pakten (1945)

Artikkel 2(4): Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trusler om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners formål.

Erklæring om folkerettsprinsipper om vennlige forhold og samarbeid mellom stater i samsvar med De forente nasjoners pakt (1970)

Prinsipp 1: Prinsippet om at stater i sine internasjonale forbindelser skal avstå fra trusler eller bruk av makt mot den territoriale integriteten eller politiske uavhengigheten til en stat eller på annen måte som er uforenlig med formålene til De forente nasjoner.

Geneve-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid, Konvensjon IV (1949)

Artikkel 49:
(1) Massetvangsflytninger, individuelle tvangsflytninger og deportering av beskyttede personer fra det okkuperte område til okkupasjonsmaktens område eller til en annen stats område, enten det er okkupert eller ikke, er forbudt uansett grunnen.

(6) Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer.

Artikkel 53: Det er forbudt for okkupasjonsmakten å ødelegge løsøre eller fast eiendom som individuelt eller kollektivt tilhører privatpersoner, staten eller offentlige institusjoner, sosiale organisasjoner eller samvirkelag, unntatt i de tilfelle hvor militære operasjoner gjør slik ødeleggelse absolutt nødvendig.

 

Haag-konvensjonen om bestemmelser for krigføring på land (1907)

Artikkel 46: Familiens ære og rettigheter, menneskers liv og privat eiendom, så vel som religiøs overbevisning og praksis, må respekteres.
(a) Privat eiendom kan ikke inndras.

Roma-vedtektene om Den internasjonale straffedomstol (1998)

Artikkel 8(2) (a) (iv): Alvorlige brudd på Genève-konvensjonene av 12. august 1949, nemlig noen av følgende handlinger mot personer eller eiendom som er beskyttet i henhold til bestemmelsene i den relevante Genève-konvensjonen; Omfattende ødeleggelse og tilegnelse av eiendom, ikke rettferdiggjort av militær nødvendighet og utført ulovlig og hensynsløst

Artikkel 8(2) (a) (vii): Alvorlige brudd på Genève-konvensjonene av 12. august 1949, nemlig noen av følgende handlinger mot personer eller eiendom som er beskyttet i henhold til bestemmelsene i den relevante Genève-konvensjonen; Ulovlig deportasjon eller overføring eller ulovlig innesperring.

 

FNs generalforsamlings resolusjon 446 (1979)

Oppfordrer Israel til å stanse, på et presserende grunnlag, etablering, bygging og planlegging av bosetninger i territoriene, okkupert siden 1967, inkludert Jerusalem.

 

FNs generalforsamlings resolusjon 452 (1979)

Oppfordrer Israel til å stanse etablering, bygging og planlegging av bosetninger i de okkuperte områdene.

 

FNs generalforsamlings resolusjon 478 (1980)

Bekrefter igjen at ervervelse av territorium med makt er utillatelig, dypt bekymret over vedtakelsen av en «grunnlov» i det israelske Knesset som proklamerer en endring i karakteren og statusen til den hellige byen Jerusalem, med dens implikasjoner for fred og sikkerhet.

 

FNs generalforsamlings resolusjon 2334 (2016)

Fordømmer alle tiltak som tar sikte på å endre den demografiske sammensetningen, karakteren og statusen til det palestinske territoriet okkupert siden 1967, inkludert Øst-Jerusalem, inkludert blant annet bygging og utvidelse av bosetninger, overføring av israelske bosettere, konfiskering av land, riving av hjem og fordrivelse av palestinske sivile, i strid med internasjonal humanitær lov og relevante resolusjoner.

 

Relaterte saker

Pågående folkerettsbrudd
26.10.2023

Gjenopprett FNs spesialkomité mot apartheid
07.09.2023

Muren
14.12.2022