MENY

På sporet av en krigsprofitør

Statseide Norske tog kjøper lokaltog fra Alstom som står på FNs liste over selskaper som bidrar til brudd på Folkeretten. Fremtidige kjøp må forhindres.

01.02.22: SV foreslår:
1) Stortinget ber regjeringen, senest innen forslag til revidert nasjonalbudsjett 2022, komme tilbake til Stortinget med en forpliktende plan for å stramme inn praktiseringen av anskaffelsesregelverket når det gjelder næringslivets overholdelse av folkeretten i konfliktområder.
2) Stortinget ber regjeringen sikre at Norske tog AS ikke tar i bruk opsjonen på å kjøpe ytterligere 170 tog fra Alstom så lenge sistnevnte har forretninger i strid med de folkerettslige reglene som gjelder i konfliktområder.

Les hele dok 8 forslaget til SV

10.01.22 Samferdselsministeren har svart på spørsmål fra SV om togkjøpet. Han sier at kravene som stilles til tilbyderne «må være knyttet til ytelsen som anskaffelsen gjelder, og ikke til leverandørens generelle virksomhet». Vi mener det er en høyst problematisk holdning, og vil fortsette å jobbe for at det ikke skal inngås flere avtaler med selskaper som bidrar til brudd på folkeretten.

10.01.22. Samferdselsministerens svar.

22.12.21 Norske tog annonserer at Alstom og CAF, som begge har virksomhet i okkupert Palestina, er to av de fire selskapene som er med i konkurransen om å levere nye fjerntog. Samtidig skriver Norske tog at de har strammet inn kravene i fjerntogkontrakten og tatt inn regulering om aktsomhetsvurderinger fra leverandør og rapportering i tråd med ny åpenhetslov. Nylig ble det kjent at Norske tog kjøper 30 lokaltog fra Alstom.

Norske tog om fjerntogkonkurransen

21.12.21 Mona Fagerås (SV) har stilt et nytt spørsmål til samferdselsministeren hvor hun ber om innsyn i de juridiske betenkningene som er gjort, spesifikt hvilke vurderinger som er gjort rundt anskaffelsesforskriftens paragraf 20-2 (3) i, og hvorvidt anskaffelsen kan være i strid med UNGP som norske myndigheter har sagt de vil følge.

17.12.21: Statseide Norske tog kjøper 30 lokaltog fra Alstom, et fransk selskap som er på FNs liste over selskaper som har virksomhet i okkuperte Palestina, og som høykommissæren for menneskerettigheter mener har aktiviteter som er uforenelige med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), samt folkeretten.

Les rapporten Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområdet skrevet av Mads Harlem og Mark Taylor på oppdrag fra LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp

Norge har tilsluttet seg FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Da må staten også respektere og handle i tråd med disse når selskaper som er heleid av staten kjøper inn varer og tjenester. Vi protesterer på at den norske staten inngår kontrakt med en krigsprofitør!

01.04.21: Skriv under oppropet her!

[Profitør: En person som er opptatt av egen profitt, men som bryr seg lite om uheldige konsekvenser av denne virksomheten. En profitør er altså en person som tjener seg rik på noe som er til stor ulempe for andre.]

Selskaper som er heleid av staten skal ikke inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og bidrar til brudd på menneskerettighetene. Norge har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet, og dermed må staten også vurdere om deres innkjøp av varer og tjenester vil kunne være i strid med denne forpliktelsen.

Norske tog AS skal i 2021 gå til innkjøp av 30 nye lokaltog, med opsjon på ytterligere 170 togsett. To av selskapene som er prekvalifisert til å gi tilbud bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina.

Et av selskapene, franske Alstom Transport, er allerede på FNs liste over selskaper som har virksomhet i okkuperte Palestina. FNs høykommissær for menneskerettigheter mener selskapenes aktivitet her er uforenelige med FNs veiledende prinsipper og folkeretten. Det andre selskapet, baskiske CAF, har fått kontrakt til å utvide og drive forstadsbanen Jerusalem Light Rail (JLR) som knytter ulovlige bosettinger i Øst-Jersualem med Vest-Jerusalem. FNs menneskerettighetsråd har fordømt JRL-prosjektet som ulovlig fordi «det er i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.»

Vi er imot at selskaper som er heleid av den norske staten skal inngå kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. Den norske staten må følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og norske selskaper har en selvstendig folkerettslig forpliktelse til å forhindre støtte til folkerettsstridig virksomhet i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 fra desember 2016 forplikter stater til å ikke handle med selskap som bidrar til folkerettsbrudd på okkupert palestinsk jord. Selskapene CAF og Alstom må derfor utelukkes som kandidater for produksjon av nye togsett til Norge.

Si nei til at den norske staten inngår kontrakter med selskaper som bryter folkeretten og menneskerettighetene! Si nei til krigsprofitører!

Skriv under oppropet her!

Relaterte saker

Palestinsk håp i Haag
27.05.2024

Oljefondet ut av folkerettsbrudd!
20.05.2024

Høringsinnspill Statens Pensjonsfond 2024
02.05.2024