MENY

Dette mener partiene om Israel og Palestina

Høyre vil ikke svare på om de vil anerkjenne Palestina, mens både Rødt og SV vil gå inn for sanksjoner mot Israel. Se hva partiene mener om Palestina og Israel her.

I samarbeid med Palestinakomiteen i Norge har vi kontaktet de ni største partiene i Norge for å høre hva deres synspunkter på sentrale spørsmål i Palestina/Israel-saken er. Alle partiene fikk tilsendt åtte spørsmål med ulike svaralternativer og mulighet til å utdype svarene sine dersom de ønsker det.

  1. Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?
  2. Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?
  3. Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?
  4. De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?
  5. Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?
  6. Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?
  7. Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene.
    Mener ditt parti at dette er riktig?
  8. Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Fremskrittspartiet sa seg ikke enig i premissene for spørsmålene, og valgte derfor å svare på spørsmålene uten å krysse av på de oppgitte svaralternativene. Høyre valgte å ikke svare på spørsmålene, men sendte isteden en egen generell tekst.

RØDT

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Vi er for.


Begrunnelse: Rødt er for at Norge skal anerkjenne Palestina. Vi støtter palestinernes kamp for en egen stat, og okkupasjonen av de palestinske områdene er folkerettsstridig

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Vi er mot.
Begrunnelse: Rødt er imot samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, og alle andre sektorer. Vi er for en økonomisk, kulturell og politisk boikott av Israel.

Vil ditt parti jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ja.
Begrunnelse: Rødt vil at Norge skal trekke alle investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område. Norge skal ikke støtte opp under eller profittere på en folkerettsstridig okkupasjon. Rødt mener også at Norge må stanse stanse våpenhandelen med Israel, da det er en direkte støtte til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.
Begrunnelse: Rødt mener at Israel må holdes ansvarlig og sanksjoneres for alle brudd på folkeretten, inkludert de ulovlige bosettingene. FN har erklært bosetningene som ulovlige og Israel kan ikke slippe unna sitt rettmessige ansvar.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Nei.
Begrunnelse: Rødt mener at det er feil å drive handel med varer og tjenester som produseres på okkupert område. Ingen skal profittere på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Ja.
Begrunnelse: Rødt støtter palestinernes oppfordring til BDS. Vi er for økonomisk, kulturell og akademisk boikott og ser på det som et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjonen

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei.
Begrunnelse: Rødt mener innreiseforbudet for folk som tar til orde for BDS av Israel og bosettingene er feil og ber norske myndigheter om å fordømme Israels lov som kriminaliserer den ikkevoldelige politiske formen for aktivisme som BDS-bevegelsen står for.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.
Begrunnelse: Rødt mener Israels fengsling av palestinske barn er galt.FNs barnekonvensjon er tydelig på at fengsling kun skal brukes som en siste utvei, og at ingen barn skal få en straff som kan ødelegge for barnet. Israels bryter barnekonvensjonen på flere områder!

Til orientering legger Rødt ved en lenke til siden om Palestina på deres nye nettsider og en uttalelse om Palestina vedtatt på deres landsmøte i mars. 

Sosialistisk Venstreparti

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Vi er for.

 

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Vi er mot.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ja.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Nei.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Ja.
Begrunnelse: SV har programfestet at vi er for målrettet boikott mot Israels okkupasjonspolitikk. Det innebefatter ikke nødvendigvis at vi støtter alle former for boikott til enhver tid,  men konkrete boikottaksjoner rettet mot Israels okkupasjonspolitikk mener vi er nødvendig for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.
Begrunnelse: SV ønsker at alle skal få en rettferdig rettsprosess, og støtter UNICEFS anbefalinger som vil bidra til å styrke barns rettsikkerhet i Israel.

Senterpartiet

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Ikke besvart.


Begrunnelse: Senterpartiets stortingsgruppe har tidligere vedtatt at vi støtter prinsippet om anerkjennelse av en palestinsk stat, men at tidspunktet for anerkjennelse må vurderes nøye i forhold til hvordan den kan bidra konstruktivt i en dialog om tostatsløsning.Her er den aktuelle innstillingen. 

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Det er grunn til å være varsomme så lenge grensene er uavklarte og områdene utenfor Gaza er omstridt.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Senterpartiet mener at selskaper det investeres i må oppfylle internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.
Begrunnelse: Senterpartiet mener bygging av bosetting på okkupert land er i strid med folkeretten og gir ufred.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Nei.
Begrunnelse: Senterpartiet støttet uttalelsene til utenriksministeren i den rød-grønne regjeringen da han tok til ordet for at Norge burde innføre tydelig merking av produkter fra israelske bosettinger og fraråde norske bedrifter å importere varer fra de ulovlige bosettingene. Senterpartiet har ikke endret standpunkt siden det. Senterpartiet støtter ikke ensidige norske sanksjoner i mot Israel.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Nei.
Begrunnelse: Senterpartiet ønsker ikke ensidige norske sanksjoner i mot Israel.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei.
Begrunnelse: Senterpartiet beklager forbudet, og tror dette kan forsterke frontene i den internasjonale debatten om konflikten.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.

Arbeiderpartiet

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Vi er for.


Begrunnelse: Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en palestinsk stat, og vi vil ikke lenger sette en endelig avtale som premiss for anerkjennelse. Når Arbeiderpartiet får regjeringsansvar og det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosetningene fortsetter, bør Norge sette i gang en prosess for anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat, på et tidspunkt hvor dette kan skape framgang i fredsprosessen.

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Arbeiderpartiet er i utgangspunktet tilhenger av handel, økonomisk og teknologisk samarbeid med Israel, også innen petroleumssektoren. Men vi mener norske selskaper bør være tilbakeholdne med å involvere seg i havområder hvor grensene er uavklarte eller omstridte. Grensespørsmål knyttet til omstridte havområder skal avklares i sluttstatusforhandlinger mellom partene.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ja.
Begrunnelse: I 2010 satt Arbeiderpartiet i regjering da to selskaper ble utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU) for å delta i utvikling av eiendomsprosjekter på de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden. Utelukkelsen skjedde etter tilrådning fra Etikkrådet og var basert på retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Etikkrådet mente den gang at det måtte være «en klar sammenheng mellom selskapets virksomhet og det foreliggende normbrudd». Etablert praksis er altså at det er grunnlag for å utelukke selskaper direkte involvert i okkupasjonen. Samtidig mener vi fra Arbeiderpartiets side at det fortsatt skal være opp til Etikkrådet (og ikke regjeringen eller Stortinget) å vurdere konkrete investeringer i enkeltselskaper, basert på de etiske retningslinjene.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.
Begrunnelse: Israelske bosetninger på okkupert område er i strid med folkeretten, herunder en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Økte bosetninger gjør at det blir stadig mindre palestinsk land igjen på Vestbredden. I takt med at det blir mindre land igjen for å etablere en palestinsk stat, mister tostatsløsningen også legitimitet blant palestinerne. Derfor mener Arbeiderpartiet at Israel må avslutte okkupasjonen av palestinske områder.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Nei.
Begrunnelse: Arbeiderpartiet er positive til merking av produkter som er tilvirket i bosettingene for å gi konsumenter mulighet til ikke å kjøpe disse produktene. Israelsk verdiskapning på okkupert land er ikke omfattet av den handelsavtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel. Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts -og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Det må samtidig arbeides videre internasjonalt for å innføre omforente restriksjoner på varer som er produsert på okkupert land.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Nei.
Begrunnelse: Arbeiderpartiet er for en fremforhandlet politisk løsning på konflikten mellom israelere og palestinere, opprettelsen av en palestinsk stat og fremme av menneskerettigheter. Boikott av Israel fremmer ikke dialog og bringer oss ikke nærmere disse målene. Arbeiderpartiet er for handel med israelske varer og tjenester produsert i Israel innenfor anerkjente grenser, men fraråder handel med varer produsert i okkuperte områder.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei.
Begrunnelse: Fra Arbeiderpartiets side er vi uenige i flere av tiltakene BDS-bevegelsen tar til orde for. Samtidig er det opp til Israels egne myndigheter å regulere innreise til eget land. Men det er neppe en klok politikk å forby innreise for sine kritikere og meningsmotstandere.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.
Begrunnelse: Barn og unge bør ikke fratas sin frihet. Fengsling uten rettmessig lov og dom er uakseptabelt. Når barn og unge fengsles uten lov og dom er dette en dobbel urett. FNs barnekonvensjon stiller også svært strenge krav til hvordan barn skal behandles i fengsel. Frihetsberøvelse av barn er en siste utvei og bør vare så kort som mulig. Det er åpenbart et alvorlig tankekors om palestinske barn behandles i militære ungdomsdomstoler, mens israelske barn behandles etter sivil lov.

Miljøpartiet De grønne

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Vi er for.


Begrunnelse: Vi mener at palestinerne «fortjener» sitt eget land. Vi mener også at en slik anerkjennelse kan være med på å få fortgang på nye forhandlinger.

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Vi er mot.
Begrunnelse: Vi ønsker ikke at Norge engasjerer seg i omstridte områder som folkeretten har definert som okkuperte områder, eller hvor jurisdiksjonen ikke er fastlagt

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ja.
Begrunnelse: Vi er mot investeringer i områder definert som folkerettsstridige.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.
Begrunnelse: Israel og de palestinske selvstyremyndighetene må sammen definere hva som skal skje med bosettere, straks en fredsavtale og to stater eksisterer side om side. Det får være opp til dem selv om de vil bytte land mot land etc; om bosettere skal få leve i en nye stat osv.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Nei.
Begrunnelse: Samme som i alle andre spørsmål; det strider mot folkeretten.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Nei.
Begrunnelse: Vi tror det ødelegger mer enn det bidrar. Ikke minst tror vi at israelske myndigheter vil bli enda vanskeligere å få til forhandlingsbordet.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei.
Begrunnelse: En slik udemokratisk holdning tar vi sterkt avstand fra.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.
Begrunnelse: Det er få, om noen, eksempler på at fengsling av barn er en fornuftig politikk. Dessuten strider det mot alle FN-konvensjoner.

Venstre

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Vi er for. 

 

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Tar ikke stilling.
Begrunnelse: Det har ikke vært politisk behandlet på Stortinget om hvorvidt slikt samarbeid skal kunne finne sted. Venstre mener generelt at vi trenger et grønt skifte, og at verden må belage seg på en overgang fra fossile energiløsninger, til fornybare løsninger.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ja.
Begrunnelse: Venstre mener at SPU ikke bør investere i selskaper og virksomheter som profitterer på brudd på folkeretten. Derfor mener Venstre at de etiske vurderingene i SPU må styrkes ytterligere.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ja.
Begrunnelse: Det er bare provoserende at disse bosettingene fortsetter.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Ikke besvart. 
Begrunnelse: Venstre mener at organisert handelsboikott kan slå uheldig ut, og ramme hardest de man ikke ønsker å ramme. Samtidig er det viktig at det informeres om hvor produktene kommer fra, slik at de som ønsker å unngå handel med slike produkter kan ta sine selvstendige valg.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Ikke besvart. 
Begrunnelse: Venstre forstår at palestinerne oppfordrer til det eneste virkemidlet man ser. Men det kan samtidig stoppe muligheten for dialog som det internasjonale samfunnet trenger med israelere og palestinere for å finne varig løsning i regionen.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Nei. 
Begrunnelse: Venstre mener dette ikke er riktig. Men det viser også at en organisert boikott kan avskjære muligheter for dialog og løsninger. Det er realiteten vi må forholde oss til.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Det er galt.
Begrunnelse: Venstre mener fengsling av barn er galt, uansett.

 

Kristelig folkeparti

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Ikke besvart.

Begrunnelse: KrF er tilhenger av en tostatsløsning og anerkjennelse av en palestinsk stat bør skje innen rammen av en avtale om det. En ensidig oppretting av en palestinsk stat bidrar ikke konstruktivt til en løsning av den pågående konflikten og inngåelse av en fredsavtale.

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Ikke besvart. 
Begrunnelse: KrF er positiv til petroleumssamarbeid og teknologisk samarbeid med Israel på folkerettslig avklarte områder og mener det også ville være interessant å vurdere kompetanseoppbygging og løsninger som både Israel og palestinske selvstyremyndigheter kan være tjent med. For den palestinske befolkning kan inntekter fra petroleumssektoren relativt sett være enda viktigere enn for Israel.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ikke besvart.
Begrunnelse: KrF har vært en pådriver for å etablere strenge etiske retningslinjer for forvaltningen av midlene i Statens pensjonsfond utland (SPU). Etikkrådet skal sikre en grundig vurdering for eventuelle uttrekk og KrF mener samme vurderingsprinsipper må gjelde for alle. Det er derfor viktig at beslutninger om uttrekk av enkeltselskaper tas på grunnlag av grundige tilrådninger fra Etikkrådet, ikke ut fra selektive, politiske vurderinger.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ikke besvart. 
Begrunnelse: KrF mener alle må overholde folkeretten og det gjelder ikke bare Israel, men også palestinske selvstyremyndigheter og Hamas-styret på Gazastripen. Aktiviteter i strid med folkeretten og menneskerettighetene som ødelegger grunnlaget for å lykkes med fredsarbeid bør alle parter avslutte.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Ikke besvart.
Begrunnelse: KrF mener internasjonal handel skal skje i samsvar med internasjonal rett, og det er en holdning vi inntar både til Israel og andre.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Ikke besvart.
Begrunnelse: KrF støtter ikke en ensidig handelsboikott av Israel, blant annet fordi det ikke fremmer den fred og forsoning som både israelere og palestinere er tjent med. KrF mener tvert imot at det er viktig med økt fredelig samarbeid og kontakt mellom Israel, palestinerne og omverdenen.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Ikke besvart.
Begrunnelse: KrF er generelt for mellomfolkelig kontakt og mener at politiske synspunkter ikke bør hindre personers innreise, men vi har merket oss at dette likevel skjer i forskjellige land. Noe annet er det hvis hensyn til rikets sikkerhet og andre legitime grunner foreligger.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Ikke besvart.
Begrunnelse: KrF mener generelt at fengsling av barn må unngås og at myndigheter og voksne ikke må oppfordre barn til å hate andre folk eller å begå voldshandlinger, eller på annen måte fremme ekstremisme, hat og terror.

Høyre

Høyre ville ikke svare på spørsmålene og sendte bare en generell tekst:

Et vesentlig kjennetegn ved det langvarige norske engasjementet i den israelskpalestinske konflikten har vært den brede enigheten på Stortinget, og ikke minst kontinuiteten mellom skiftende regjeringer. Til tross for at omveltningene i Midtøsten og de humanitære krisene i regionen har ført til omprioriteringer på bistandsbudsjettet, har vi stått fast ved at det er i Norges interesse å videreføre innsatsen med å stabilisere det palestinske styringssystemet, i påvente av en varig fredsavtale. Så lenge den israelsk-palestinske konflikten forblir uløst, har den påvirkning også på andre konflikter i regionen. En eventuell svekkelse av de palestinske institusjonene vil kunne få alvorlige ringvirkninger.

Det overordnede målet for det norske engasjementet i Israel og Palestina har vært å bidra til å skape forutsetninger for en to-statsløsning der palestinerne og israelerne kan leve side om side innenfor internasjonalt anerkjente grenser med tilstrekkelig sikkerhet.

I dagens situasjon fremstår arbeidet med å styrke den palestinske økonomien som det mest effektive bidraget for å fremme to-statsløsningen. Bistand til palestinsk statsbygging vil aldri erstatte behovet for en fremforhandlet politisk avtale, men utgjør likevel en helt vesentlig forutsetning for en levedyktig palestinsk stat. Arbeidet Norge leder i giverlandsgruppen (AHLC) verdsettes høyt av palestinerne, så vel som av Israel. Det har dessuten bred støtte og oppslutning fra både vestlige og arabiske land. Det er viktig å opprettholde et godt forhold til begge parter i konflikten. På den måten sikrer vi at Norge kan fortsette å spille en konstruktiv rolle, også i fremtiden.

Giverlandsgruppen har lyktes i å bygge palestinske statsinstitusjoner bl.a. gjennom langvarig innsats i form av givermobilisering, palestinske reformer og henstillinger til Israel om å etterleve inngåtte avtaler på det økonomiske området i Oslo-avtalene. Arbeidet gir resultater, selv om den palestinske økonomien først vil kunne bli tilstrekkelig bærekraftig etter en fredsavtale.

Det har i flere år vært enighet blant internasjonale aktører, inkludert FN, Verdensbanken og IMF, om at PAs institusjoner er rede til å styre og administrere en stat på basis av en varig fredsavtale mellom partene. De samme institusjonene har understreket betydningen av at det internasjonale samfunnet fortsetter å bidra med å finansiere de palestinske institusjonene frem til konflikten er løst. Med AHLC følger også et internasjonalt rapporteringsregime, som har bidratt til en mer systematisk oppfølging av den palestinske økonomien og til bedre forvaltning av bistandsmidlene. Dette gir giverne mer sikkerhet for at midlene går til tiltenkte formål, noe som er et viktig tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Det er flere årsaker til at det ikke har vært fremgang i den politiske prosessen med å løse de utestående spørsmålene mellom partene, herunder grenser, Jerusalems status, sikkerhet og spørsmålet om flyktningene. Utvidelse av israelske bosettinger utgjør et betydelig hinder for fred, og må stanses i tråd med Midtøsten-kvartettens anbefalinger. Vold og terror svekker tilliten mellom partene.

Samtidig er to-statsløsningen den eneste bærekraftige veien til varig fred. Det tyder på at USA vurderer å ta et nytt initiativ for å gjenoppta forhandlingene, noe det er bred oppslutning om fra de arabiske landene i regionen. Partene bærer selv hovedansvaret for å løse konflikten, men et aktivt engasjement fra det internasjonale samfunnets side vil være avgjørende for å realisere to-statsløsningen.

Fremskrittspartiet

Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?

Ikke besvart.

Begrunnelse: En fremforhandlet løsning mellom de to partene, der utfallet blir to stater for to folk, er den eneste farbare vei hvis målet er varig fred. Å anerkjenne en palestinsk stat nå, vil være ødeleggende for fredsprosessen. En palestinsk stat skal være utfallet av forhandlinger. En anerkjennelse vil signalisere til det palestinske lederskapet at de ikke trenger å forhandle.

Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Områdene der det foregår petroleumsvirksomhet er ikke omstridte. Samarbeid innen petroleumssektoren er bra for Norge.

Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Statens pensjonsfond utland investerer i Israel som aldri før, fordi dette gir god avkastning for fondet og er således gunstig for norsk økonomi.

De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000. Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Bosettingenes fremtid skal avgjøres i forhandlinger mellom partene.

Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Handel er det fremste virkemiddelet vi har til å få økonomisk vekst. Boikottforkjempere bør tenke på at det ofte er palestinske arbeidere og deres familier som rammes hardest hvis handelen opphører.

Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?

Ikke besvart.
Begrunnelse: BDS er kontraproduktivt hvis målet er en fredelig løsning mellom partene.

Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. Mener ditt parti at dette er riktig?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Suverene stater har rett til å bestemme hvem som kan reise inn i landet.

Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?

Ikke besvart.
Begrunnelse: Israel er en demokratisk rettsstat. Vi forventer at landet forholder seg til relevant internasjonal lovgiving på feltet.

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024