MENY

Foto: Dmitry Valberg

Dette mener partiene om Palestina og Israel

Høyre støtter ikke sanksjoner av Israel, Arbeiderpartiet vil anerkjenne Palestina som stat. Rødt, SV og partiet Sentrum vil fraråde norsk næringsliv å handle og investere i selskaper på okkupert område som bidrar til brudd på folkeretten. Se hva partiene mener om Palestina og Israel her.

I samarbeid med Palestinakomiteen i Norge har Fellesutvalget for Palestina kontaktet de ni største partiene og det nye partiet Sentrum for å høre deres synspunkter på Palestina/Israel-saken. Alle partiene fikk tilsendt skriftlige spørsmål. Høyre valgte å ikke svare på våre spørsmål, men sendte en overordnet generell tekst.

Dette er spørsmålene partiene fikk:

  1. Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?
  2. Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?
  3. Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?
  4. Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?
  5. Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?
  6. Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

RØDT

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Ja. Vi gjentok dette sist i forbindelsene med angrepene i Øst-Jerusalem og Gaza, og vil fortsette å kreve dette.

 

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Ja. I Rødt arbeidsprogram står det «Rødt vil legge internasjonalt press for å oppheve blokaden av Gaza og mot Israels planer om annektering av deler av Vestbredden». Dette innebærer selvfølgelig også de ulovlige bosetningene på palestinsk land.

 

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Ja. Det norske folks pensjonsformue skal ikke bygges på okkupasjon og etnisk rensing. Vi gjentok dette kravet nylig og stilte dette forslaget til Stortingets årlige gjennomgang av Oljefondet:

«Stortinget ber regjeringen om å endre atferdskriteriet for observasjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at SPU trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til folkerettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd».

 

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Ja, dette bør være et minimumskrav. I Rødts arbeidsprogram skriver vi at «Rødt vil støtte det palestinske folkets kamp og arbeide for økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel. Statlige og kommunale innkjøp av israelske varer og tjenester skal ikke skje. Kjøp av varer som er produsert i strid med folkeretten, må generelt forbys.». På Stortinget har vi stilt forslag som at «Stortinget ber regjeringen sørge for at det offentlige avstår fra å kjøpe israelske varer produsert i okkuperte palestinske områder i strid med folkeretten.» og «Stortinget ber regjeringen utarbeide en ordning for merking av israelske varer produsert på okkupert land i strid med folkeretten.»

 

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Ja. Vi har nylig vært ute og krevd dette i forbindelse med angrepene på i Øst-Jerusalem og Gaza.

 

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Ja. Det er på høy tid at Norge følger etter. Annerkjennelse vil være et viktig steg på veien for å unngå at Israel setter alle premissene i fredsforhandlingene.

 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Ja, SV støtter opp om ulike former for boikott, deinvestering og sanksjoner, i Norge og internasjonalt, som virkemiddel for å få Israel til å respektere folkeretten. Det innebærer ikke nødvendigvis en støtte til alle former for boikott til enhver tid, men konkrete boikottaksjoner rettet mot Israels okkupasjonspolitikk mener vi er nødvendig for å presse Israel til å oppheve okkupasjonen. SV arbeider både nasjonalt og lokalt for at anskaffelsesregelverk skal reflektere at norske penger ikke kan gå til selskaper som er involvert i folkerettsbrudd.

 

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Ja. SV mener at okkupasjonen av palestinske områder og blokaden av Gaza må opphøre, og de ulovlige bosettingene på Vestbredden må tilbakeføres til palestinerne. Senest denne våren har SV utfordret regjeringen på hvorfor Israels folkerettsbrudd ikke ser ut til å få konsekvenser for det norsk-israelske samarbeidet.

 

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Ja, SV mener at Oljefondets investeringer ikke skal bidra til okkupasjon eller andre brudd på folkeretten, og vil arbeide systematisk for at regelverket som Oljefondet er underlagt, sørger for at dette ikke skjer.

 

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Ja, SV tar til orde for at norske myndigheter skal utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Import av produkter fra folkerettsstridige israelske bosetterkolonier bør forbys.

 

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Ja, det vil vi.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Ja. SV har programfestet en norsk anerkjennelse av Palestina som stat. Vi har også fremmet forslag om anerkjennelse i Stortinget.

MILJØPARTIET DE GRØNNE

 

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

MDG har ikke tatt stilling til om vi støtter boikott av Israel.

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Ja, og de må trekke ut eksisterende bosettinger.

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Ja. MDG krever at Statens Pensjonsfond Utland selger seg ut av selskaper som direkte medvirker til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene, herunder selskaper som tjener penger på okkupasjonen av Palestina.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Ja. MDG vil utrede kriminalisering av handel med selskaper og andre aktører som opererer i okkuperte områder.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Ja.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Ja.


ARBEIDERPARTIET

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Arbeiderpartiet vil ta i bruk sterkere og målrettede virkemidler mot okkupasjonen og de ulovlige bosetningene. Norge bør gjøre som en rekke andre land i Europa og innføre en merkeordning for varer tilvirket i de ulovlige bosettingene for å gi norske forbrukere mulighet til å ta opplyste valg. Israelsk verdiskapning på okkupert land er heller ikke omfattet av handelsavtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel. Vi vil at norske myndigheter utarbeider en skriftlig anbefaling til norsk nærings­liv om fraråding av økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettings­virksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, på samme måte som den rødgrønne regjeringen i 2007 gjorde for det okkuperte Vest-Sahara.

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Ja, den israelske okkupasjonen av Vestbredden må ta slutt. Selv om normaliseringsavtalene mellom Israel og arabiske land satte en stopper for Netanyahu-regjeringens planer om å annektere store deler av Vestbredden, pågår okkupasjonen for fullt. Nye folkerettsstridige bosetninger planlegges og bygges. Allerede etablerte – og etter israelsk lov ulovlige bosetninger – godkjennes retroaktivt i det israelske rettssystemet. Palestinske hus på Vestbredden og i Jerusalem rives på tvilsomt juridisk grunnlag. Bosetter­volden er omfattende. Palestinske landeiendommer overtas og olivenlunder ødelegges i stort omfang.

 

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Ja, allerede i 2010 besluttet Arbeiderpartiets finansminister Sigbjørn Johnsen å utelukke to selskaper for bygging av folkerettsstridige bosetninger på Vestbredden. Beslutningen var basert på Etikkrådets tilråding, med henvisning til de etiske retningslinjenes formulering om «alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner». Norges Banks hovedstyre har overtatt ansvaret fra Finansdepartementet for utelukking av selskaper, men vi vil fortsatt arbeide for at Norges Bank utelukker selskaper involvert i de ulovlige bosetningene på palestinsk land.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?


Ja, vi vil at norske myndigheter utarbeider en skriftlig anbefaling til norsk nærings­liv om fraråding av økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettings­virksomhet og andre folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene, på samme måte som den rødgrønne regjeringen i 2007 gjorde for det okkuperte Vest-Sahara.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Ja, vi støtter på prinsipielt grunnlag opp om uavhengigheten til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og ICCs hovedanklager.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Ja, siden 2015 har det vært Arbeiderpartiets posisjon at en endelig fredsavtale ikke lenger er et premiss for å anerkjenne Palestina som stat. Fra regjeringsposisjon er vi rede til å anerkjenne en palestinsk stat når en stabil palestinsk samlingsregjering er på plass og på et tidspunkt hvor en anerkjennelse kan skape framgang i fredsprosessen. Vi vil arbeide for bredest mulig europeisk støtte til denne posisjonen. Arbeiderpartiet mener at sluttstatusforhandlingene kan foregå mellom to stater, Israel og Palestina, og inkludere alle utestående spørsmål.

 

 

 

SENTERPARTIET

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Konflikten mellom Israel og Palestina er en av de vanskeligste konfliktene i moderne tid. Senterpartiet mener at dialog mellom Israel og Palestina er det eneste som vil kunne legge grunnlaget for bærekraftige løsninger på denne konflikten. Senterpartiet støtter ikke ensidige norske sanksjoner mot Israel.

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Senterpartiet mener bygging av bosetting på okkupert land er i strid med folkeretten og gir ufred.

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Senterpartiet mener at selskaper det investeres i må oppfylle internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Senterpartiet mener at norsk næringsliv bør forholde seg til internasjonale prinsipper og standarder forankret i OECD og FNs Global Compact samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Senterpartiet støtter en uavhengig og upartisk gransking igangsatt av straffedomstolen ICC av krigsforbrytelser på begge sider.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Senterpartiet mener at tidspunktet for anerkjennelse av en palestinsk stat må vurderes i forhold til framdriften av forhandlinger om en fredsavtale som grunnlag for en tostatsløsning.

PARTIET SENTRUM

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Som en internasjonal humanitær stormakt skal Norge alltid støtte opp under folkeretten, menneskerettighetene og andre internasjonale avtaler som skal sikre alle et verdig og trygt liv. Hvis sanksjoner skal brukes må det gjøres på en svært forsiktig og gjennomtenkt måte som ikke rammer befolkningen som selv ikke kan stilles til ansvar for det staten Israel gjør. For å sørge for langvarig fred og stabilitet i området er derimot diplomatiske prosesser den eneste bærekraftige løsningen.

 

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Utbygging av Israelske bosettinger på palestinsk land bidrar direkte til at fred, en rettferdig fordeling av land og en mulig to-statsløsning blir vanskeligere. Partiet Sentrum vil kreve at Israel, som det eneste demokratiet i Midtøsten, endrer bosettingspolitikken og trekke seg ut av okkuperte områder.

 

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Partiet Sentrum mener at SPU har et tungt etisk og moralsk ansvar for hvor de investerer sine midler. Det å bidra til, eller å profittere på folkerettsbrudd er ikke ting som er forenelig med investeringer fra SPU. SPU må gjøre en helhetlig vurdering av hvilke selskap de vil investere i, hvor slike brudd bør tillegges stor tyngde i beslutningsprosessen.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Norge skal alltid støtte opp under folkeretten. Norske selskaper burde derfor på grunn av sitt egne etiske og moralske ansvar, samt sin egen økonomiske interesse og posisjon innenlands og utenlands ikke bidra til brudd på folkeretten. Hvis investeringer kan gjennomføres på en måte som ikke bryter med folkeretten er dette positivt ettersom det kan bidra til en bedring av befolkningen sin livssituasjon.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Som en internasjonal humanitær stormakt skal Norge alltid støtte opp under folkeretten, menneskerettighetene og andre internasjonale avtaler som skal sikre alle et verdig og trygt liv. Det å støtte en slik uavhengig granskning faller under det prinsippet.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Partiet Sentrum anerkjenner både Israel og Palestina som suverene stater, med rett til selvstyre, juridisk handleevne til å inngå avtaler med andre land, og handlefrihet i forhold til andre stater slik at de kan selge og kjøpe varer med andre land.

VENSTRE

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Vi fordømmer brudd på folkeretten og menneskerettighetene i alle sine former, uavhengig av hvilket land som begår slike brudd. Vi ønsker å bidra til en to-statsløsning for Israel og Palestina, men det er ingenting som tyder på at det vil være mulig å få gjennomslag for et sanksjonssystem som vil kunne bidra til å bringe partene nærmere et framforhandlet resultat.

 

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Vi har alltid fordømt de ulovlige bosettingene, og vil fortsette med det. Bosettingene er ikke et bidrag til sikkerhet og fred, verken for israelerne eller palestinerne.

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Vi vil at Oljefondet skal forvaltes på en forsvarlig måte, men med tydeligere holdninger som gjenspeiler seg i investeringer både når det gjelder land og bedrifter knyttet til skatteparadis, skatteflukt, okkuperte områder, klimaendringer og menneskerettigheter.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Vi vil fraråde alle næringslivsaktører fra å gjøre investeringer som bryter folkeretten eller UNGP.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Vi støtter rollen til den internasjonale straffedomstolen ICC, men for oss er det viktigste å finne en fredelig løsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne som resulterer i en to-statsløsning.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Vi støtter Palestinas kamp for selvstyre, og ønsker en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og Palestina. Vi vil anerkjenne Palestina, slik en rekke andre FN-land har gjort.

KRISTELIG FOLKEPARTI

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Nei, vi mener at sanksjoner ikke er det rette virkemiddel for å komme til en løsning I denne konflikten. Det må skje gjennom samtaler mellom de to partene, ikke gjennom tiltak som vedlikeholder fiendebildet.

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Ja.

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Vi mener at fondets retningslinjer må være generelle og at det er opp til Etikkrådet å vurdere hvilke selskap fondet må selge seg ut av på bakgrunn av en vurdering av hvordan det enkelte selskap forholdet seg til rådets etiske regler.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Nei.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

Domstoler opptrer og skal opptre selvstendig. Når ICC har igangsatt en slik gransking noterer vi oss det, og avventer resultatet av granskingen med interesse. Påstand om krigsforbrytelser er alvorlig og skal selvsagt belyses.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

KrF har lenge tatt til orde for en to-statsløsning. Det internasjonale samfunn må medvirke til dialog og fredelig løsning.

FREMSKRITTSPARTIET

Vil ditt parti støtte sanksjoner mot Israel for deres brudd på folkeretten og menneskerettighetene?

Handel og økonomiske relasjoner er det fremste virkemiddelet vi har til å få økonomisk vekst og til å skape relasjoner mellom land. Sanksjoner og boikott som virkemiddel internasjonalt bør kun benyttes unntaksvis og i ekstreme tilfeller. FrP ser for øvrig med bekymring på den manglende balansen i fremstillingen av konfliktlinjene i Midtøsten.

Vil ditt parti kreve at Israel stanser utbyggingen av ulovlige bosettinger på palestinsk land?

Bosettingenes fremtid skal avgjøres i forhandlinger mellom partene.

Vil dere jobbe for at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) trekker ut investeringer fra selskap og virksomheter som profitterer på eller bidrar til folkerettsbrudd i det okkuperte Palestina?

Nei. Boikottforkjempere bør tenke på at det ofte er palestinske ansatte og deres familier som rammes hardest hvis handel og investeringer opphører.

Vil dere offisielt fraråde norsk næringsliv å engasjere seg i handel og investeringer i selskaper som bedriver aktiviteter i okkuperte Palestina som er uforenelige med UNGP og folkeretten?

Politikere bør ikke gi råd til næringslivet om handel og investeringer. Vi forutsetter at næringslivsaktører forholder seg til relevante lover og regler.

Vil ditt parti støtte opp om den uavhengige granskningen av krigsforbrytelser i Israel og Palestina som er igangsatt av den internasjonale straffedomstolen ICC?

FrP har ikke noe tro på at internasjonale organisasjoner vil håndtere konflikten mellom Israel og palestinerne på en god måte. Det svært uproporsjonale fokuset og fordømmelsen av Israel i ulike FN-organer viser dette tydelig.

Vil dere gå inn for å anerkjenne Palestina som stat?

Nei. En fremforhandlet løsning mellom partene er den eneste farbare vei hvis målet er varig fred. Å anerkjenne en palestinsk stat nå vil være å foregripe forhandlingene. En anerkjennelse vil signalisere til det palestinske lederskapet at de ikke trenger å forhandle.

HØYRE

Høyre ville ikke svare på våre spørsmål, men sendte en generell overordnet tekst.

Norge har hatt et langvarig og konstruktivt engasjement i denne konflikten. Høyres
mål er å opprettholde Norges gode relasjon til partene, med mål om å bidra til en
fremforhandlet og permanent fredsavtale og to-statsløsning.
Vi er fullt kjent med hvordan situasjonen for øyeblikket gjør dette arbeidet vanskelig.
Norge møter på spørsmålet i flere sammenhenger, både som leder av
giverlandsgruppen, gjennom vår plass i FNs sikkerhetsråd og gjennom våre
bilaterale møter med partene.
Arbeidet Norge leder i giverlandsgruppen (AHLC) verdsettes høyt av palestinerne, så
vel som av Israel. Det har dessuten bred støtte og oppslutning fra både vestlige og
arabiske land.
Høyre ønsker ikke å støtte forslag om boikott, desinvestering eller andre sanksjoner
rettet mot staten Israel. Vi kommer til å fortsette å kommunisere vårt kritiske syn på
en del av bosetningspolitikken som har vært ført senere år, og rette kritisk søkelys
mot oppfordringer til vold og antisemittisme som har vært avdekket i blant annet
palestinsk skolemateriell.
Det viktige for oss, er å ivareta et godt forhold, både til palestinske
selvstyremyndigheter og til Israel, for slik å kunne bidra konstruktivt til den
langsomme – men nødvendige – fredsprosessen.

Relaterte saker

Innspill til partiprogrammene
18.04.2024

Krasnik tar feil om Fellesutvalget
17.04.2024

Innspillsmøte med Sosialistisk Venstreparti
11.04.2024